Now showing items 1804-1823 of 2352

 • Thumbnail

  แนวโน้มการพัฒนาชนบทไทยในปี คศ 2000 

  วิศนุ เป้งย้อง; ณัฐพล ขันธไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาชนบทไทยในปี ค.ศ. 2000 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชนบท จำนวน 18 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 รอบ รอบที่ 1 ใช้แบบสอบถามปลายเปิด จำนวน 13 ข้อ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาชนบทไทยในปี ค.ศ. 2000 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 สเกล จำนวน 247 ข้อ เพื่อให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้น้ำหนักของความเป็นไปได้ของการพัฒนาชนบทไทยในปี ...
 • Thumbnail

  แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 

  กนกพร ดิษริยะกุล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (Futures Research) แบบเดลฟาย (Delphi Technique) มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาแนวโน้ม นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาด ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร หน่วยงาน และบริษัท ที่มีแนวทางการดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจา นวน 17 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจา นวน 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ...
 • Thumbnail

  บทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีกระเช้าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

  บุษบา ศิวะสมบูรณ์; วิวัฒน์ชัย อัตถากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่องบทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นี้ มุ่งที่จะทำความเข้าใจกับบทบาทประชาชนในการจัดการทรัพยากรภายในท้องถิ่น ซึ่งบทบาทนี้แสดงออกมาโดยการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มนี้พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายในการจัดการทรัพยากรของรัฐให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มของตนและท้องถิ่น โดยอาศัยกรอบคิดเกี่ยวกับการรวมตัวในลักษณะกลุ่มการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ตลอดจนทฤษฎีเสริมอื่น ๆ เพื่อตีความและอธิบายปร ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย 

  สมศักดิ์ สาตรรอด; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  ผู้เขียนได้ค้นคว้าถึงทฤษฎีและการปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ศึกษาถึงอำนาจหน้าที่และบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานภาพของจังหวัดเลยซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการก่อการร้าย หรือเหมาะสมต่อการแทรกซึมและก่อการร้าย ผู้เขียนได้เสนอเรื่องในวิทยานิพนธ์ตามลำดับเริ่มแต่นโยบายการรุกรานของคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีต่อประเทศไทย ตลอดจนวิธีการแทรกซึมและก่อการร้ายในชนบท แล้วกล่าวถึงลักษณะและสภาพทั่ว ๆ ไปของจังหวัดเลย เน้นจุดอ่อนต่อการแทรกซึมและพฤติการณ์แทรกซึม ต่อจากนั้นจึงศึกษาอำนาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามตัวบทกฎหมาย และการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของไทยอันเป็น ...
 • type-icon

  บทบาทของครูด้านผู้นำทางคุณธรรมจริยธรรมในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  อุทิศ ทาหอม; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน: ศึกษากลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 

  ทิพย์วิมล แสงสุวรรณ; วิชชุดา สร้างเอี่ยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและการจัดการของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี อธิบายบทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน จากการวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดความยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้อาศัยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ตลอดจนนำเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา ...
 • Thumbnail

  บทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเปรียบเทียบไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

  ธนพร เทียนประเสริฐ; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของทุนมนุษย์ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียและเปรียบเทียบบทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย วิธีการศึกษาได้ใช้ สมการการผลิตที่สะท้อนถึงผลกระทบมูลภัณฑ์ทุน และทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ข้อมูลเก็บรวบรวมมาจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และธนาคารโลก แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยสมการ 2 ประเภท คือ สมการ เส้นตรงและสมการคอบบ์-ดักลาส
 • Thumbnail

  บทบาทของนักจัดรายการเพลงที่มีต่อเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 

  เบญจพร ใช้พินิจ; ชัยพร พิบูลศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  บทบาทของบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของวิศวกรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

  สมบัติ กุสุมาวลี; ชาติชาย ณ เชียงใหม่, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  บทบาทของประชาสังคมในการร่วมผลักดันมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาโดยรัฐ 

  ยศกร วรรณวิจิตร; ณัฐฐา วินิจนัยภาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาในครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของประชาสงคมในการร่วมผลักดันมาตรการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตรใน 3 ขั้นได้แก่ขั้นกำหนดปัญหาและวาระนโยบาย (Problem Identification and Agenda Setting) ขั้นก่อรูปนโยบาย (Policy Formulation) และขั้นนกําหนดนโยบาย (Policy Adoption) ช่วงเวลาในการศึกษาเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นเรียกร้องให้มีการ ประกาศใช้นโยบายการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตรนําโดยภาคประชาสังคมในปีพ.ศ. 2542 จนถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ที่มีการประกาศใช้นโยบายการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ...
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้นำสตรีในการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  จริยา วีระหงส์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย 

  มานะ สังขวิจิตร; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ประเทศไทยกำลังถูกรุกรานโดยไม่เปิดเผยจากพวกคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีแผนการระยะยาว แต่มีการปฏิบัติอันแน่นอนเพื่อแทรกซึม บ่อนทำลาย และก่อการร้าย เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติล้มล้างในที่สุด รัฐบาลได้พยายามป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผยนี้ในหลายระดับ วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษารายละเอียดเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่จังหวัดและอำเภอ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า และรับผิดชอบโดยตรงต่อการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย การโฆษณาชวนเชื่อ แทรกซึม บ่อนทำลายและการก่อการร้าย ตลอดจนทำการปฏิวัติ
 • Thumbnail

  บทบาทของพัฒนานิเทศก์ในทัศนะของพัฒนากร 

  ดำริ วัฒนสิงหะ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานของพัฒนานิเทศก์ปัจจุบันถูกต้องและเหมาะสมกับบทบาทที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากทัศนะของพัฒนากรเอง และเพื่อทราบความรู้สึกของพัฒนากรที่มีต่อพัฒนานิเทศก์และการนิเทศก์งาน ในการศึกษาเรื่องนี้ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตเฉพาะพัฒนานิเทศก์ตรีเท่านั้น จากการศึกษาปรากฎว่า อำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการมีอิทธิพลมากต่อการปฏิบัติราชการ พัฒนากรส่วนใหญ่เข้าใจว่าพัฒนานิเทศก์มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจบ้างโดยการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นไปจึงมีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติตาม ...
 • Thumbnail

  บทบาทของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครยะลา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย; จันทนา อินทปัญญา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานตามโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

  เสถียร ลำสมุทร; สุระ สนิทธานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ส่วนใหญ่ของวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษางานในหน้าที่ของสำนักงานเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงไทยจำกัด และกระทรวงการคลัง เนื่องจากการบริหารงานตามโครงการเงินกู้นี้ หน่วยราชการและหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมกัน และประสานงานปฏิบัติหน้าที่โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาดการให้เงินกู้ ออกระเบียบกฎเกณฑ์ และมีอำนาจกำหนดประเภทอุตสาหกรรม อยู่นอกหรือในวงที่ต้องการช่วยเหลือ
 • Thumbnail

  บทบาทของศึกษานิเทศก์ในทัศนะของครูที่ได้รับการนิเทศ 

  ศักดิ์สุบรรณ ลังกาพินธุ์; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสองตำแหน่งโดยฝ่ายหนึ่งเป็นตัวการที่จะเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการทำงาน ฝ่ายที่มีหน้าที่เข้าไปเป็นตัวการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือศึกษานิเทศก์ วัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องนี้เพื่อพิจารณาพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานช่วยเหลือครู ทั้งนี้เพื่อทราบว่า ศึกษานิเทศก์ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของครูในเรื่องการสอนได้ดีเพียงไร นอกจากนี้ การศึกษายังมุ่งเพื่อตอบปัญหาว่ามีวิธีใดบ้างที่จะมีประสิทธิภาพกว่า หรือที่จะสามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิ ...
 • Thumbnail

  บทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทัศนะของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสังกัด 4 กระทรวงหลัก 

  นพปฎล มกุลกาญจน์; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  บทบาทของสภาจังหวัดในการควบคุมงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ประเภท ศรีชัย; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  ศึกษาอำนาจหน้าที่ของสภาจังหวัดกับงบประมาณของจังหวัด ลักษณะและความสำคัญของงบประมาณและการบริหารงบประมาณขององค์การนี้ ลักษณะของการควบคุมงบประมาณ และวิธีการควบคุมของสภาจังหวัดในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งเป็นการควบคุมในด้านการวางแผนทางการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขั้นตอนในการควบคุมจนถึงการรับรองงบประมาณ ต่อไปเป็นการควบคุมของจังหวัดในการให้ปฏิบัติตามงบประมาณ โดยกล่าวถึงวิธีการควบคุมการปฏิบัติตามงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ และงบประมาณเพิ่มเติม การควบคุมและตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารของคณะกรรมการสภาจังหวัด การควบคุมและตรวจสอบของสมาชิกสภาจังหวัด ...
 • Thumbnail

  บทบาทของหมอดูในสังคมไทย : กรณีศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร 

  กัญชัช ศศิธร; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998)

  งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อ แบบแผน และวิธีการให้บริการของหมอดู 2) เพื่อศึกษาบททบาทของหมอดูที่มีผลต่อผู้ใช้บริการ และสังคมและ 3) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของการมารับบริการจากหมอดู / วิธีการศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ควบคู่ไปกับการสังเกต (Observation) เป็นหลัก โดยสัมภาษณ์หมอดูจำนวน 20 คน และผู้มารับบริการหมอดูจำนวน 40 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมด ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เริ่มจากจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ ทำการวิเคราะห์ โดยอาศัยหลักตรรกเทียบเคียงแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที ...