Now showing items 1805-1824 of 3137

 • Thumbnail

  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  กมล สงบุญนาค; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจยเรื่องนี้เป็นงานวิจยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 273 ตัวอย่าง โดยได้ทำการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) แบ่งตามตำบลในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เป็น 7 ตำบล และแบ่ง ตามประเภทของสถานประกอบการในอำเภอเชียงของจังหวัดชียงรายออกเป็น 3 ประเภท แล้วทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตั ...
 • Thumbnail

  การศึกษาอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณโดยประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  คมกฤษณ์ คีรีรมย์; จินตนา อมรสงวนสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ1) เพื่อศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของค่าดัชนีพืช พรรณของข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวด้วยภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับค่ามีเทนตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว และ 3) เพื่อประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ โดยประยุกต์ใช้ ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าค่าการสะท้อนพลังงานของดัชนีพืชพรรณต่างๆ ได้แก่ NDVI RVI SAVI MSAVI และ GNDVI ทุกค่าดัชนีพ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาอัตราเร็วการตกตะกอนและปริมาณกากตะกอนจากการบำบัดตัวอย่างน้ำเสียคลองแสนแสบด้วยวิธีการรวมกลุ่มตะกอนทางเคมี 

  ภัทราวดี ภูมิภักดิ์; วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  การศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

  ศินีนาฎ พูลเกื้อ; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจยัเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการ ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยกำหนดวตัถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผล การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่มีข้อมูลทั่วไปแตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิอัตราส่วนทาง ...
 • Thumbnail

  การศึกษาอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ: กรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหิน) กระบี่  

  เขมภัฏ ห้วยลึก; จันทรานุช มหากาญจนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ พลวัตรของนโยบายสาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการสร้างอิทธิพลของกลุ่มต่าง ๆ ต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหิน) กระบี่ ซึ่งมีวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่จังหวัดกระบี่และกรุงเทพฯ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบให้กับวัถุประสงค์การวิจัย ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการนโยบายของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ถ่านหิน) กระบี่ ถูกกำหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางผ่านคณะ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

  วรรณนิภา ภูมิถาวร; ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases) ศึกษาบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก และศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการอาศัยข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

  ทรงศักดิ์ รักพ่วง; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

      การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทเครือข่ายทางสังคม กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม รวมถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย แกนนำนักกีฬาวิ่งมาราธอน จำนวน 9 คน ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน  จำนวน 3 คน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จำนวน 3 คน     ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในประเภท เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม โดยใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิด ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา : เฉพาะมลรัฐนิวยอร์ค 

  ประพัฒน์ เลาหศิริ; ภรณี กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  This thesis is written mostly out of experience of the author who has been working with the Revenue Department for many years. Problems and obstacles of personal income taxation in Thailand is a major focus of the thesis. However, after spending some time in the observation tour of the administration of New York State Revenue Department, the author came up with a comparative approach of a study of income taxation between Thailand and New York State. A comparative research reveals that the problems and obstacles of Thailand tax system lie in its ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงสำรวจการจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุโดยเทคนิควิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 

  นรินทร์พร อภิรักษ์ไพบูลย์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัด เชียงใหม่ 2) เพื่อจำแนกกลุ่มนกั ท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานปัจจัยการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยการตัดสินใจเดินทางกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการจำแนกกลุ่มแบบพำนักระยะยาวมีความแตกต่างกันหรือไม่ ศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน 1) จัดกลุ่มปัจจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ การจัดกลุ่มความเหมือนกัน ไว้กลุ่มเดียวกัน 2) จำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงสำรวจระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กรณีศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียในเขตเมืองพัทยา 

  เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเชิงสํารวจระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการบริหาร จัดการการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กรณีศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว อินเดียในเขตเมืองพัทยา กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ นักท่องเที่ยวต่อระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กรณีศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียในเขต เมืองพัทยา 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีด ความสามารถในการบริหารจัดการการรองร ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความยั่งยืนทางธุรกิจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก : กรณีศึกษาองค์การธุรกิจในประเทศไทย 

  วรรณฉัตร กิจเกษมสิน; ภัคพงศ์ พจนารถ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมของระดับความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกระบวนการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาองค์การธุรกิจ 2 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มองค์การธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 7 กลุ่มธุรกิจ (SET) และกลุ่มองค์การธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (MAPTAPHUT) เป็นการศึกษาปัจจัยด้านองค์การ จำนวน 7 ปัจจัย และปัจจัยด้านกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 ปัจจัย และ 88 ประเด็นย่อย ที่มีผลต่อระดับความสามารถใน ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัญหาทางกฎหมายในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ 

  ธนกฤต กุศลสมบูรณ์; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึงปัญหาในด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ รวมทั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้การบริการทางการแพทย์ นโยบายสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงนโยบายสุขภาพตามกติกาข้อตกลงร่วมมือกันของกฎบัตรสุขภาพระหว่างประเทศในอาเซียน(ASEAN Health Charter)องค์การอนามัยโลก(WHO)ธนาคารโลก(World Bank) และข้อมูลจาก UNDP Human Development Report 2010 รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและวิเคราะห์ความแตกต่างของน ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีน 

  นิติธร ครุทบางยาง; มนตรี โสคติยานุรักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีน โดยทำการศึกษาครั้งนี้สำรวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ 800 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจำนวน 400 คนและนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 400 คน เพื่อประเมินพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม รวมถึงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม โดยนำผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ในส่วนของการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้า ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 

  ทัตดนัย คุ้มครอง; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัชลบุรี ทําการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ใน การศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเลือกตั้งโดยเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล A (นามสมมุติ) และเทศบาลตําบล B (นามสมมุติ) และเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหา การทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญทั้งหมด 12 คน โดยใช้แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด: กรณีศึกษา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม 

  นุชชา ดอกตาลยงค์; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่อยู่ในโครงการนำร่องและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแบบเมตริกซ์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่อยู่ในโครงการนำร่องและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแบบเมตริกซ์ และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้มีประสิทธิผล วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรม ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลรวมทั้งสิ้น 17 คน
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  กมลทิพย์ คติการ; สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กุล่ม คือ กลุ่มที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมาก ปานกลางและน้อย และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอให้สอดคล้องกับปัญหาและข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงระบบเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ศึกษา / เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้ข้างต้น ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับภาวะโลกาภิวัตน์ของชุมชนชนบท 

  ส้มป่อย จันทร์แสง; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการรับบทบาทในเกม MOBA กับรูปแบบภาวะผู้นำ 

  ชยาภพ เหล่าภูมิแจ้ง; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการรับบทบาทในเกม MOBA กับรูปแบบภาวะผู้นำ ” เป็นการวจิยัเชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการเล่นเกม MOBA กับรูปแบบของภาวะผู้นำโดยมุ่งศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เล่นเกม League of Legends ในระดับเลเวล30อายุระหว่าง 20 - 30 ปีและมีประสบการณ์ในการทำงานต้งัแต่2 ปีขึ้นไป ที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยจำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จำนวน 10 คน กลุ่มทดลองที่ 2 จำนวน 10 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 10 คน ดำเนินตามแผนการทดลองแบบวดัก่อนหลัง (Pretest –Posttest Design) โดยสิ่งทดลองที่กลุ่ม ทดลองที่ 1 ได้รับคือการให้เล่นเ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การและวัฒนธรรมองค์การระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ติดอันดับ SET 100 Index 

  ณภัทธิรา มุ่งธนวรกุล; วาสิตา บุญสาธร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน องค์การ และวัฒนธรรมองค์การของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2) เพื่อตึกษา เปรียบเทียบระดับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การ กับวัฒนธรรมองค์การระหว่างจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั่วไป กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่ติดอันดับ SET 100 Index และ 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความ มุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 414 คน ...