Now showing items 1825-1844 of 2948

 • Thumbnail

  การใช้น้ำสกัดชีวภาพหนอนตายหยากเป็นปุ๋ยสำหรับการผลิตถั่วเหลือง 

  นงค์นภา เกลี้ยงเกลา; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การใช้น้ําสกัดชีวภาพหนอนตายหยากเป็นปุ๋ยสําหรับการผลิตถั่วเหลือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลือง รวมถึงศึกษาลักษณะสมบัติทางเคมีปริมาณธาตุอาหาร และการสะสมโลหะหนักในดิน ได้แก่ ตะกั่วแคดเมียม และปรอท พืชทดลองใช้ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ทําการปลูก ณ แปลงทดลอง ที่สร้างขึ้นบริเวณอาคารชุดที่ 21 การเคหะแห่งชาติคลองจั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2550 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์หน่วยการทดลองใช้น้ํา สกัดชีวภาพหนอนตายหยากต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน 1 : 1,000, 2 : 1,000, ...
 • Thumbnail

  การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

  ธนกฤต ลาภธนโรจน์; วิชชุดา สร้างเอี่ย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ดและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด โดยเน้นการวิจัยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา คือพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือและเส้นทางสัญจรหลักในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2560 การวิจัยนี้อาศัยแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ...
 • Thumbnail

  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

  ศิรัส ปั้นเก่า; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คอายุระหว่าง 25 – 65 ปี ที่มีประสบการณ์แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับการทำอาหารในครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกกลุ่มเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 414 คน ...
 • Thumbnail

  การใช้มาตรการ ทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย 

  ฐานนันต์ ศรีแสงฉาย; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงหลักเกณฑ์ รูปแบบ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผู้เข้ารับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติตามพระราช บัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 และทราบถึงการใช้มาตรการทางเลือกในการ บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยทั้งนี้ต้องสามารถเข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการทางเลือกในการ บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งระบบบังคับบําบัด และระบบสมัครใจ เพื่อนํามา เสนอแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกา ...
 • Thumbnail

  การใช้ระบบข้อมูล กชช. ในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี 

  อุทุมพร ศิลปนุรักษ์; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่องนี้เป็นการศึกษาถึงประเภทข้อมูล กชช. และปัจจัยที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการใช้ระบบข้อมูล กชช. ในขั้นตอนการกำหนดกรอบนโยบายจังหวัดและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทประจำปีระดับจังหวัด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด ปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบข้อมูล กชช. ในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด ตลอดจนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้ระบบข้อมูล กชช. ในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาเฉพาะกรณีการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัดประจำปี 2535 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนของหน่วยงานหลักในระดับจังหวัด 5 หน่วยงาน คือ ...
 • Thumbnail

  การใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร : กรณีศึกษาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

  ปิยะฉัตร ฤกษ์เย็น; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  การใช้ระบบแนะนำแบบผสมในการแก้ปัญหาผู้ใช้งานระบบรายใหม่ร่วมกับการใช้บริบทสำหรับร้านอาหาร 

  พิมพ์ชนก ปทุมชาติ; วรพล พงษ์เพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  ปัจจุบันระบบแนะนำสินค้าถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม โดยจุดประสงค์ของระบบแนะนำคือเพื่อแนะนำสินค้าที่คาดว่าลูกค้าจะชื่นชอบได้ถูกต้อง โดยวิธีการแนะนำสินค้าแบบดั้งเดิมมีหลายวิธี เช่น วิธีการกรองร่วมกัน วิธีการกรองแบบอิงเนื้อหา อย่างไรก็ตามวิธีเหล่านี้ก็ยังประสบปัญหาสำคัญบางประการ เช่น ความสามารถในการปรับขนาด ข้อมูลมีปริมาณน้อย หรือผู้ใช้งานระบบรายใหม่ โดยงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่ปัญหากรณีผู้ใช้งานระบบรายใหม่ ซึ่งได้นำเสนอวิธีแบบผสมในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลประชากรศาสตร์ของลูกค้าและฟังก์ชันอายุร่วมกับวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรและบริบทอ ...
 • type-icon

  การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เป็นวัตถุดิบในอาหารกุ้งกุลาดำ 

  วีรเทพ ศรีปราชญ์; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  การใช้หม้อไอน้ำให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์ 

  ชุตินาถ ทัศจันทร์; วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การศึกษานมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์แนวคิดเทคโนโลยีสะอาดมาใช้จัดการพลังงานจาก หม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลในโรงพยาบาลนครพงค์และศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมมาใช้ ดําเนินการปรับปรุงหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลจากการสำรวจ สัมภาษณ์ การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด การวิเคราะห์สาเหตุของการด้อยประสทธิภาพ ในด้านประสิทธิภาพ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการประชุมระดมสมองและนำทางเลือกไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยมีทางเลือกในการปฏิบัติได้แก่การปรับปรุงการเผาไหม้ การซ่อมรอยรั่วของไอน้ำ และการควบคุม ...
 • Thumbnail

  การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสนับสนุนหลักการประโยชน์สาธารณะในกฎหมายมหาชนของไทย 

  บุญชณัฎฐา กรัชกายพันธ์; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  ประโยชน์สาธารณะ เป็นนิติสมบัติของกฎหมายมหาชน เป็นคุณธรรมทางกฎหมายมหาชน บรรดากฎหมายที่อยู่ภายในปริมณฑลของกฎหมายมหาชนจึงพึงมีประโยชน์สาธารณะเป็นฐานแห่ง นิติวิธี แต่โดยที่ประโยชน์สาธารณะมีลักษณะเป็นนามธรรม ยากต่อการพิจารณาขอบเขตได้อย่าง ชัดเจน จึงเป็นปัญหาในทางวิธีคิด วิธีใช้และวิธีตีความอยู่เสมอ ดังปรากฏในข้อเท็จจริงบางกรณีเมื่อ องค์กรฝ่ายรัฐผู้มีอำนาจและหน้าที่ได้ดำเนินภารกิจให้ตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักการประโยชน์ สาธารณะ แต่ปรากฏความเสียหายขึ้นแก่ประชาชน เกิดข้อพิจารณาประโยชน์สาธารณะที่ขัดกัน กล่าวคือ เมื่อดำเนินการประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่งได้สำเร็จ ...
 • Thumbnail

  การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผู้กระทำความผิดทางอาญากรณีศึกษาเด็กและเยาวชน 

  ขวัญเรือน ลีโคกกลาง; เกียรติพร อำไพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและที่มาเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์มาตรการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายต่างประเทศที่อาจนำมาปรับใช้ในประเทศไทย วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กและเยาวชน และเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบกฎหมายไทยเพื่อให้มีความชัดเจนและมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผ ...
 • Thumbnail

  การใช้เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  อรัสธรรม พรหมมะ; วินิต ทรงประทุม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  วิทยานิพนธ์เรื่อง "การใช้เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม" นี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ต้องการศึกษาว่าหน่วยงานด้านการวิเคราะห์นโยบายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม นำเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายไปใช้อย่างไรบ้าง (2) ต้องการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม และ (3) ต้องการวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของความแตกต่างในการนำเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายไปใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม ...
 • Thumbnail

  การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ : กรณีศึกษา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

  วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก; จำลอง โพธิ์บุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ 2)เพื่อศึกษาทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดสำหรับลดปัญหาจากการผลิตยางแผ่นดิบ และ 3) เพื่อประเมินผลความสำเร็จของทางเลือกตามหลักเทคโนโลยีสะอาด ใน การลดปัญหาน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ พื้นที่ศึกษา คือ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมี ขั้นตอนการศึกษาคือ 1)การศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาทางเลือกที่สามารถลดน้ำเสียจากโรงผลิตยาง แผ่นดิบ 10 แห่ง 2) การศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลด น้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ...
 • Thumbnail

  การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก 

  เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  การใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 

  ธนวรรณ วิสุทธิรัตน์; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  คุณภาพสังคมของประชาชนที่มีคุณภาพเป็นเรื่องส าคัญ เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสุข มากขึ้นและอยู่ภายใต้ความสนใจของนักวิจัยมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ นำไปสู่การอธิบายและทำนายคุณภาพสังคมและความสุขในปัจจุบันมีข้อจำกัด งานวิจัยนี้จึงนำเสนอ เทคนิคใหม่ๆ มาใช้โดยนำเอาเทคนิคเหมืองข้อมูลซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ข้อสรุปผลการวิจัยที่มีการค้นหา รูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น นำมาสร้างแบบจำลองคุณภาพ สังคมที่ดีเพื่อใช้ทำนายแนวโน้มความสุขของประชาชน
 • Thumbnail

  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบมินิแทบสำหรับเครื่องเบอร์โรส์ 1714 

  เลอสรรค์ โบสุวรรณ; อนุมงคล ศิริเวทิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  ระบบโปรแกรม MINI-TAB ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีส่วนความจำขนาดเล็ก จุดมุ่งหมายเพื่อจะจัดทำตารางของข้อมูลทางสังคมศาสตร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ซับซ้อนกว่านี้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับงานเขียนโปรแกรมจะพบว่าโปรแกรม MINI-TAB นี้ สามารถที่จะเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างได้ ทำให้สะดวกและคล่องตัว โปรแกรมนี้เขียนด้วยภาษาฟอร์ทราน ซึ่งการทำงานย่อมช้ากว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาในระดับต่ำกว่า แต่สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนมาก โดยมิต้องคำนึงถึงขนาด อายุ หรือแม้แต่บริษัทผู้ผลิตเค ...
 • Thumbnail

  การให้บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์จากมุมมองนโยบายสาธารณะและด้านทรัพยากร : กรณีศึกษาการให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันอุดมศึกษา 

  ลักษณา ศิริวรรณ; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2) สร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพ การบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3) ทดสอบตัวแบบความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบัน อุดมศีกษาและ 4) วิเคราะห์เงื่อนไขที่สนับสนุนปัจจัยสำคัญมผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาครั้งนี้บูรณาการทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติจากมุมมองนโยบายสาธารณะกับ ...
 • Thumbnail

  การให้สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินและกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง 

  โชติรส ดำรงศานติ; วาสิตา บุญสาธร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ โดยประการที่หนึ่งเป็นการ พัฒนาแบบวัด ความรักและพลังขับเคลื่อนองค์กรที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของผู้วิจัย รวมถึงตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงโครงสร้างของ แบบวัด และวัตถุประสงค์ประการที่สอง เป็ นการศึกษาอิทธิพลของสิ่งจูงใจที่ ไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำที่มีต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง ตามวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่ง ผู้วิจัยสร้างและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ของแบบวัดความรักและพลังขับเคลื่อนตามแนวคิดของผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกองค์การ ...
 • Thumbnail

  การให้และรับข้อมูลป้อนกลับที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 

  อัญญา เปี่ยมประถม; จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษา วิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการให้ข้อมูลป้อนกลับในช่วงการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย ) จำกัด 2) เพื่อศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลป้อนกลับในช่วงการประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จากปัจจัยทำนาย ได้แก่ ปัจจัยส่วน บุคคล รูปแบบภาวะผู้นำของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ พฤติกรรมการจัดการข้อมูลป้อนกลับ ทัศนคติต่อ การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ และประสิทธิภาพของข้อมูลป้อนกลับ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางใน การปฏิบัติแก่หัวหน้างานและพนักงาน ...
 • Thumbnail

  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในศาลส่วนคดีนักท่องเที่ยว 

  ป้อมฤดี กุมพันธ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากว่า 20 ล้านคนต่อปี การ เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ตามมาซึ่งปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ส่งผลให้มีคดีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ศาล ยุติธรรมมากมาย คดีนักท่องเที่ยวเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษอันเกิดจากลักษณะของคู่ความ ที่จะต้องมีคู่ความ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยว เพราะลักษณะพิเศษของคดีนักท่องเที่ยวจึงทาให้มีข้อจากัดในการ ดาเนินคดีหลายประการ เช่นข้อจากัดด้านการสื่อสาร ข้อจากัดเรื่องระยะเวลาพานักของนักท่องเที่ยว เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาลยุติธรรมจึงเกิดนโยบายเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุต ...