Now showing items 2170-2189 of 2575

 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน อายุ 18-20 ปี : ศึกษากรณีอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 

  วัชรี ด่านกุล; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน 3. เพื่อศึกษาถึงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนทั้งชายและหญิง อายุ 18-20 ปี ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 220 คน (ชาย 114 คน, หญิง 106 คน) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายทางสังคม 

  นันทพร เขียนดวงจันทร์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ปัจจุบันการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเป็นที่นิยมอย่างมากใน ชีวิตประจำวัน โดยบางโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน ในขณะที่โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอื่นได้รับความนิยมเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะรู้ว่าเหตุใดผู้ใช้จึงเริ่มใช้โปรแกรมใหม่แทนการใช้โปรแกรมอื่นที่ คุ้นเคย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมในประเทศไทย นอกจากนี้การทำความเข้าใจการ แพร่กระจายของเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ได้รับส่ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการด้านต่างประเทศของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณัชชา อุดมภาสกร; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี 

  สมหมาย งามคณะ; ระพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษา : พนักงานส่วนงานภาคพื้นดิน  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

  รัศมี อิสลาม; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจใน  การปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร  กรณีศึกษา : พนักงานส่วนงานภาคพื้นดิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร   โดยมีคำถามวิจัยทั้งหมดสี่คำถาม คือ 1) อะไรคือความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   2) อะไรคือความสัมพันธ์  ระหว่างปัจจัยในด้านแรงจูงใจภายในกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  3)  อะไรคือ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

  ภัทรพร กิจชัยนุกูล; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

  กาญจนา ปภาทัสสี; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998)

  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพลในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิพลในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย กับระดับประสิทธิพลในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 4) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของเจ้า ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านสามทองและหมู่บ้านตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  วนิดา ลิ้มจิตสมบูรณ์; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การศึกษานี้มุ่งวิเคราะห์ (1) ลักษณะทั่วไปของคณะกรรมการหมู่บ้านสามทองและคณะกรรมการหมู่บ้านตลิ่งชัน (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กม. หมู่บ้านสามทอง (64 คน) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง และ กม. หมู่บ้านตลิ่งชัน (65 คน) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ำ ในตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนรวมทั้งสิ้น 129 คน ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล (คปต.) 

  อดาพร สันติธนานนท์; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คปต. 2) เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลมากน้อยเพียงไรต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คปต. 3) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบล (กสต.) ต่อการปฏิบัติงานของ คปต. และ 4) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ คปต. และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ คปต.
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

  ชาริณี จันทร์แสงศรี; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) ศึกษาปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากน้อยต่างกันอย่างไร และ 4) เป็นแนวทางในการนำเสนอผู้บริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ / ประชากรในการศึกษา ได้แก่ พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งปฏิบัติที่สำนักงานใหญ (ทุ่งมหาเฆม) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจารทางอากาศ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 155 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการร ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

  นรินทร์สิรี เชียงพันธ์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจลักษณะปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยผลักดันทางการท่องเที่ยวจากภายใน ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอก ปัจจัยประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีต และปัจจัยอุปสรรคทางการท่องเที่ยว 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยผลักดันทางการท่องเที่ยวจากภายใน ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอก ปัจจัยประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีต และปัจจัยอุปสรรคทางการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 325 ชุด จากนักท่องเที่ยวเพศหญิง ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

  นรินทร์สิรี เชียงพันธ์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจลักษณะปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยผลักดัน ทางการท่องเที่ยวจากภายใน ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอก ปัจจัยประสบการณ์การ ท่องเที่ยวในอดีต และปัจจัยอุปสรรคทางการท่องเที่ยว 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยผลักดันทางการท่องเที่ยวจากภายใน ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวจากภายนอก ปัจจัย ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีต และปัจจัยอุปสรรคทางการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจาก แบบสอบถามจำนวน 325 ชุด จากนักท่องเ ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมโนภาพแห่งตนของคนพิการ 

  จิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

  รังสรรค์ ม่วงโสรส; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

  วาทิต ส่องศิริ; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาหน่วยงาน และด้านประสิทธิผล 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 3) เสนอแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน) และเสนอแนวทางในการจัดทำการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมแก่องค์กรอื่นๆโดยการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 

  อลงกรณ์ อินทรฑูต; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 3) เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่องค์กรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษานี้ได้ประยุกต์แนวคิด CIPP-I Model ซึ่งมีการพิจารณาปัจจัยด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และด้านผลกระทบที่ได้จากการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างก ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการนำนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 

  เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์; วรเดช จันทรศร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างประสิทธิผล การเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ระดับประสิทธิผลของการนำนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแนวทางและกลยุทธ์ต่อการสร้างประสิทธิผลของการนำนโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นในอนาคต การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบไม่ทดลอง ประชากร คือ ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการของสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ให้บริการของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง 36 สำนักงานเขต การสุ่มตัวอย่างใ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปฏิบัติ 

  สุนิตดา เทศนิยม; วรเดช จันทรศร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ ค้นหาชุดของปัจจัยที่สามารถอธิบายความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติได้ และหาแนวทางในการเพิ่มระดับความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติในทุกท้องที่และทุกภาคของประเทศ / การวิจัยครั้งนี้ได้จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่ปฏิบัติงานด้านวางแผนครอบครัว จำนวน 678 คน จาก 678 สถานีอนามัย ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างจาก 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบ ...