Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    กนกวรรณ ชูชีพ; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

    การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการสํารวจสุ่มตัวอย่าง (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อนําผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วันที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก ...