Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษา สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 

    กนกวรา พวงประวงค์; สุวิชา เป้าอารีย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน ด้านจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยมีสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นกรณีศึกษา ค้นหาญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิธีการประเมินผลในครั้งนี้ได้นำรูปแบบการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงระบบ (InputOutput Model) ของKatz and Kahn และรูปแบบการประเมิน IPOO มาดัดแปลงและ ประยุกต์ใช้ในการประเมินผล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาใ ...