Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานสันทนาการของเทศบาลนครกรุงเทพ 

    จินตนา พึ่งสุนทร; ทัศนีย์ มุสิกไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    มุ่งศึกษาถึงความสำคัญและความจำเป็นของบริการสันทนาการที่มีต่อประโยชน์สุขของประชาชน บริการสันทนาการเป็นบริการสังคมชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผู้เขียนจำกัดขอบเขตเพียงการศึกษาการบริหารงานด้านนี้ของเทศบาลนครกรุงเทพซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง จากการศึกษาวิเคราะห์ได้พบว่า ปัจจุบันเทศบาลนครกรุงเทพเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยจัดตั้งกองสวัสดิการสังคมขึ้น แต่การปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามหลักวิชา ผู้เขียนได้เสนอแนะข้อปรับปรุง คือ.-