Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

    ฐาปนี อิ่มวิเศษ; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    ประเทศไทยได้ประสบปัญหายาเสพติดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงมาตรการทางกฎหมายเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดอยู่ตลอดเวลา โดยได้มีมาตรการในการ จัดการปัญหายาเสพติดดังนี้ 1. มาตรการป้องกันมิให้ประชาชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2. มาตรการปราบปรามลงโทษผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 3. มาตรการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมาตรการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนับเป็นมาตรการที่สําคัญ โดยมองว่าผู้ติด ยาเสพติดคือผู้ป่วย จําต้องได้รับการบําบัดรักษาเพื่อกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมให้เร็วที่สุด เพราะผู้ที่เสพ สารเสพติดเข้าไป ...