Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บทบาทขององค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย 

    ณรงค์ นุกูลกิจ; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

    องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดความสนใจและนิยมกีฬามากขึ้นประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้มีองค์การรับผิดชอบโดยเฉพาะขึ้น เพราะขณะนั้นกรรมการเกี่ยวกับกีฬาต่าง ๆ ยังกระจัดกระจายอยู่