Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหาขอบเขตเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการแปล 

    ต้องชนะ อุปัชฌาย์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    งานครั้งนี้เน้นถึงขั้นตอนการแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้วิธีการแปลความหมายตามประเภทเอกสาร ซึ่งจะเริ่มด้วยการจัดเตรียมเอกสารเข้าสู่กระบวนการแล้วจะได้คำสำคัญเพื่อนำเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจัดประเภทหมวดหมู่เอกสารก่อนจะเข้าสู่กระบวน-การแปลความหมาย ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เอกสารทั้งสิ้น 50 ฉบับเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งใช้เอกสาร 3 ประเภท คือ ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเอกสารประเภทการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NPL), ประเภทวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม และสังคมวิทยา และใช้วิธีการ 5-Fold Cross Validation ในการทดสอบประสิท ...