Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เพ็ญพล สังข์แก้ว; ถนัด แก้วเจริญไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ไม้ผล อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล (สตรอเบอรี่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย) และศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล เพื่อเสนอแนวทางการ พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัดการห่วงโซ่คุณค่าไม้ผล
 • Thumbnail

  การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จการจัดการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ จังหวัดสระแก้ว 

  ดำรงค์ ใสภิรมย์; ถนัด แก้วเจริญไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบจังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคการจัดบริการสุขภาพแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญรวมทั้งสิ้น 41 คน จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้กำหนดนโยบายภายนอก 6 คน กลุ่มผู้บริหารภายใน 6 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใน 17 คน และประชาชนผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลวังน้ำเย็น 12 คน รวมถึงทบทวนเอกสารวิชาการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ...