Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 

    บนนรา ชวนอาจ; จำลอง โพธิ์บุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม(CSRDIW) 2551 และ 2552โดยศึกษาถึงตัวแปรที่มีนัยสำคัญใน การจำแนกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการCSRDIWกับผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการCSRDIWออกจากกัน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยมีกลุ่มสถานประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน 170 โรงงาน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ CSRDIW 2551 และ 2552 จำนวน 85 โรงงานและกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ CSRDIW 2551 และ 2552จำนวน 85 โรงงาน ...