Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง 

    บรรณสิทธิ์ สลับแสง; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

    วิทยานิพนธ์นี้มุ่งทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้ออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ของการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่นตรี และจ่าจังหวัดตรี ซึ่งกรมการปกครองได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2503 จนถึงรุ่นที่ 3 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2504 ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนได้เห็นว่าการฝึกอบรมมีความสำคัญต่อข้าราชการในอันที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องทันสมัย และเหมาะสม และในการฝึกอบรมปฐมนิเทศของกรมการปกครองนั้นยังมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในอันที่จะทำให้การฝึกอ ...