Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 

  ศิริพล กำแพงทอง; บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2554 ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 18 สถานีตลอดทั้งสาย ตั้งแต่ปลายแม่น้ำก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน ณ จังหวัดสมุทรปราการจนถึงต้นแม่น้ำ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ทำการวิจัยโดยแบ่งช่วงตอนแม่น้ำ ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่บริเวณพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จนถึงสะพานพระรามที่ 7 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ตั้งแต่สะพานนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ถึงป้อมเพชร วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำ เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ตั้งแต่สะพานข ...
 • Thumbnail

  ศูนย์การค้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน 

  ธนันชัย สุนพคุณศรี; บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการของศูนย์การค้าในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อ การจัดการดังกล่าว 2) เพื่อเสนอแนวทางในการดา เนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาศูนย์การค้า 11 แห่ง ที่เป็นสำนักงาน ใหญ่ที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล วิธีการศึกษาทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารพนักงาน และลูกค้า การสังเกตการณ์ในพื้นที่และจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลได้ พิจารณา 4 มิติของ Deming Model (Plan, Do, ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

  สมชาย มุ้ยจีน; บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงในมิติด้านต่างๆ จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ใน 5 มิติ ตามมิติของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านกายภาพ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านการบริหารจัดการ และเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เทศบาล เมืองมาบตาพุด การศึกษาดาเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ และใช้การสัมภาษณ์แบบซึ่งหน้า (Face to face ...
 • Thumbnail

  แนวทางการสร้างความยั่งยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนและครัวเรือน กรณีศึกษา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

  รสสุคนธ์ ชัยแก้ว; บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความยั่งยืน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือนในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประเมินการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นที่ และเสนอแนวทางการสร้างความยั่งยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในระดับชุมชนและครัวเรือนของพื้นที่ดังกล่าว ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง รวม 26 ราย และทำการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิร่วมด้วย นำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการประเมินแบบ CIPP-I Model ได้พิจารณาผลการดำเนินการทั้ง 5 องค์ประกอบและ 16 ตัวบ่งชี้ ผลการศึกษาพบว่าความยั่งยืนในการผ ...