Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ความพึงพอใจในชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการ 

    ปณิตา อินทสุวรรณ; นันทา สู้รักษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความพึงพอใจในชีวิต กับการเตรียมความ พร้อมก่อนเกษียณอายุและ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุจําแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศอายุรายได้อายุงาน และจํานวนบุตรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการกรมการปกครองส่วนกลาง ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จํานวน 350 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ฉบับ ได้แก่แบบสอบถาม ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ ...