Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ปนัดดา วัฒโน; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้การวิจัยเชิง สำรวจ ตัวอย่างคือครูระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 804คน ที่ได้มาจากการ มีตัวอย่างหลายขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง Structural Equation odeling: SEM ผลการศึกษาพบว่า ครูในภาคตะวั ...