Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวางแผนจัดตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือบรรทุกสินค้า : กรณีศึกษา บริษัทให้บริการขนส่งทางเรือแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

    ปนัดดา สาระพิทักษ์; กาญจ์นภา อมรัชกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    บทความนี้กล่าวถึงกรณีศึกษาการวางแผนการจัดส่งสินค้าทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ในแต่ละสัปดาห์ ที่ออกจากท่าเรือสิงคโปร์เพื่อไปส่งท่าเรือในยุโรป 7 ท่าเรือ เส้นทางเดินเรือมี ทั้งหมด 4 เส้นทางแบบเครือข่าย ปัญหาการจัดส่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนมากเกิดจากตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนไม่สามารถส่งไปยังท่าเรือในยุโรปภายในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด เนื่องจากเรือแม่ที่ ออกจากท่าเรือสิงคโปร์ไปยังท่าเรือที่ลูกค้าต้องการน้ันบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์จนเต็มจำนวนที่ บริษัทสามารถใช้ได้ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดตู้คอนเทนเนอร์เหล่าน้ันไปยังเรือแม่ของเส้นทางอื่นที่ ยังสามารถบรรทุกไ ...