Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความสุขและความผูกพันในการทำงานของพริตตี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

    ปิยะวัฒน์ เจริญศักดิ์; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการให้ความหมายต่ออาชีพ เส้นทางการเข้าสู่อาชีพ ความสุขในการทำงาน ความผูกพันในการทำงาน การวางแผนอาชีพในอนาคต และมุมมองทางสังคมของอาชีพพริตตี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการวิเคราะห์เอกสาร มีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 18 คน ประกอบด้วย พริตตี้ จำนวน 12 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพริตตี้ จำนวน 6 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ และนำเสนอผลการวิจัยแบบ ...