Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวางแผนปฏิบัติการ การกำกับติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวคะแนนระดับตำบล : กรณีการวิจัยปฏิบัติการในเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    พนมพร ไตรต้นวงศ์; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

    ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับเขตเลือกตั้ง นอกจากบุคลากร การเงิน และอื่น ๆ การจัดการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งการวางแผนงาน กำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะชนะการเลือกตั้งในด้านบุคลากร โดยเฉพาะหัวคะแนนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการรณรงค์หาเสียง ดังนั้น เพื่อจะให้มีการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นระบบและสร้างความชัดเจนในการทำแผนปฏิบัติการของหัวคะแนน ผู้วิจัย จึงได้ศึกษาจากตัวแบบการวางแผนปฏิบัติการการกำกับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวคะแนน ...