Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

    พนารัตน์ มาศฉมาดล; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย และ มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสภาพการจัดการขยะในปัจจุบันของประเทศไทย เพื่อนำข้อมูล เหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อสร้างต้นแบบของกฎหมายไทยที่ใช้ในเพื่อบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้วให้ สอดคล้องกับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ...