Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

    พนิดา พูลสวัสดิ์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 และศึกษาแนวทางการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดารวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายและ แนวทางเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองมูลส่วนบุคคลของเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2546 นี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ เด็ก ในด้านต่างๆ สอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...