Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อำนาจและความเป็นเหตุเป็นผลกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 

    ภัคษิมณฐ์ ปานเกตุ; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการกำหนดทิศทางการพัฒนาในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 2) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับความเป็นเหตุเป็นผลในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 3) ศึกษาผลลัพธ์จากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าใครเป็นผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interviewing) จากบุคคลที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น