Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผ่านชุมชนออนไลน์ 

    ภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน์; ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดผ่านชุมชนออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา รูปแบบของการสื่อสารขององค์กร ที่มีกับ ชุมชนออนไลน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารโครงการความ รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (3) เพื่อศึกษาการรับรู้โครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านชุมชนออนไลน์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด งานวิจัยนี้ใช้วธีการวิจัยเป็น 2 รูปแบบ ...