Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินผลโครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 (2531-2533) ใน 28 จังหวัด 

    ยุทธนา วิปุลากร; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

    โครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 เป็นโครงการซึ่งได้ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 28 จังหวัด ต่อจากในระยะแรก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียง 9 จังหวัดเท่านั้น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานการให้การดูแลสุขภาพเด็กแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง.