Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการทางกฎหมายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

    รชยา สิทธิสิน; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    ในปัจจุบันความก้าวหน้าของสื่อสังคมการสื่อสารแบบเครือข่ายไร้สายมีความก้าวหน้าอย่างรวด เร็ว แต่กฎหมายที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันกับกระแสสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าใดนัก ทั้งในบริบทที่สามารถเข้าถึงง่ายและไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งานของผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการจัดการในการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ศึกษาภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติป ...