Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

    รณกร สุวรรณกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานเป็น ทีมภาวะผู้นำและองค์ประกอบของทีมกับประสิทธิผลของทีม (2) พัฒนาและตรวจสอบความตรง ของโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลของทีม และ (3) เพื่อประมาณค่าขนาดอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมของค่านิยมในการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำและองค์ประกอบของทีมที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของทีมประชากรการศึกษา คือ องค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (รางวัลคุณภาพ แห่งชาติและรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ) จำนวน 49 องค์การ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2556) ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ...