Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การยอมรับภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาชุมชนไทพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

    รณรงค์ ศิริพันธุ์; ชัยพร พิบูลศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

    การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการยอมรับและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับภาวะโลกาภิวัฒน์ ของชุมชนไทพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยศึกษาถึงปัจจัยด้านเพศ บทบาทและลักษณะของผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างในสังคม การรับรู้ข่าวสาร อายุ การศึกษา รายได้ การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา และฐานะทางเศรษฐกิจ การเก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์จากประชากร ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 329 คน จำแนกเป็นหัวหน้าครัวเรือน 259 คน และผู้นำท้องถิ่น 70 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าไคสแคว ...