Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาผลกระทบของข้อมูลป้อนกลับที่มีต่อการรับรู้การปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของตัวแทนประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ต่างกัน 

    รุ่งอรุณ สมัญญา; จิรประภา อัครบวร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าข้อมูลป้อนกลับทางบวกและข้อมูลป้อนกลับทางลบ มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงผลปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน (Expert, Novice) และมีผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน (Good Performer, Poor Performer) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ตัวแทนประกันชีวิต (Agent) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 270 คน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล โดยลักษณะคำถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) จำนวน 4 ข้อ ...