Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาวิถีชีวิตชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดระนอง 

    ลือชัย วงษ์ทอง; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อที่จะทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่การอพยพวิธีการติดต่อ การลักลอบเข้าเมืองของชาวพม่าที่หลบหนี้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประการที่สอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจของชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดฎหมายว่ามีการดำเนินการวิถีชิวิตอยู่ในสภาพอย่างไร ได้แก่ค่าจ้าง การใช้จ่าย การเก็บออม ประการที่สาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางสังคม-วัฒนธรรม ของชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายว่ามีการดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพอย่างไร การเก็บรวมรวบข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์โดยมีล่ามชาวพม่าที่พูดภาษาไทยได้เป็นผู้แปลใช้วิ ...