Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    ศรีรัช เกตุเมือง; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

    การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในแต่ละจังหวัด ใน 5 จังหวัดภาคใต้ และเพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน