Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ 

    ศรีสุรางค์ อัศวนิก; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

    การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เพราะการปรับปรุงจะให้ผลดีอย่างน้อย 3 ประการคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และศีลธรรม และด้านการเมือง รัฐบาลได้มอบหมายให้เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการนี้ จึงได้จัดตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณากำจัดอาคารผิดสุขลักษณะและรกรุงรัง (ก.อ.ส.ร.) ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2502 คณะกรรมการมีความเห็นว่าก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ ควรจะได้ทราบจำนวนและลักษณะแห่งความเสื่อมโทรมของแหล่งเสื่อมโทรมภายในเขตที่จะทำการปรับปรุง ...