Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 

    สำราญ คงเจริญ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

    การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร กรณีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ ประการที่ 1 เพื่อทราบถึงลักษณะสภาพของระบบและกระบวนการแต่ละกิจกรรมบริการ ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ประการที่ 2 เพื่อทราบประสิทธิผลของระบบและกระบวนการแต่ละกิจกรรมบริการประการที่ 3 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของระบบและกระบวนการของแต่ละกิจกรรมบริการ และประการที่ 4 เพื่อทราบสาเหตุที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของระบบและกระบวนการในแต่ละกิจกรรมบริการ /ผลการศึกษาปรากฎดังนี้ / 1. ลักษณะสภาพของแต่ละกิจกรรมบริการจาก 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ...