Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนางานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสระบุรี 

    สำเริง แพงหลวง; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนางานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัย โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยด้านภูมิหลังของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยด้านการบริหารงานในระบบราชการ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนและประชาชน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารสุขประจำสถานีอนามัยที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระบุรี จำนวน 118 คน และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม และข้อมูลจากรายงานสุขาภิบาลประจำปี 2535 สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ...