Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาองค์กรพันธมิตรของธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต 

    สิทธิพร แจ่มเที่ยงตรง; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงบริบทการพัฒนาองค์กรพันธมิตรของ ธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรพันธมิตรของ ธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ คือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารของสถาน ประกอบการด้านสปาในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2556 จำนวนทั้งสิ้น 81 แห่ง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการวิเคราะห์ข ...