Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

    สิริกร สายสิน; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงความหมาย ขอบเขตและข้อจำกัดบางประการ ของการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 2. ศึกษา เปรียบเทียบการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญตาม กฎหมายต่างประเทศ 3. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบุคคลหรือคณะ บุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น