Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กลยุทธ์การซื้อขายโดยการใช้คุณลักษณะของกราฟแท่งเทียน 

    สิริพร ธรรมเกษร; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    รูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนใช้กันอย่างแพร่หลายในการช่วยตัดสินใจซื้อขายหุ้น รูปแบบของกราฟแท่งเทียนสามารถบ่งบบอกถึงราคาในอนาคตได้ งานวิจัยนี้เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นโดยใช้คุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจำแนกรูปแบบของกราฟแท่งเทียน คุณลักษณะนี้ถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายแบบต้นไม้โดยใช้อัลกอริทึม Chi-square Automatic Interaction Detector เทคนิคนี้ได้รับการประเมินโดยใช้ข้อมูลหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมีผลกำไรมากกว่าเทคนิคการซื้อขายทั่วไปอื่น ๆ เช่นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ ...