Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อัตมโนทัศน์และการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ 

    สุกัญญา วิบูลย์พานิช; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาถึงการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ 3) ศึกษาถึงอัตมโนทัศน์โดยส่วนรวมของคนพิการ และ 4) ศึกษาถึงการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการ โดยศึกษาผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีความพิการทางร่างกายมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เพศชาย อายุ 20-55 ปี จำนวน 133 ราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์