Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

    สุขสันต์ อิทธวิทยาวาทย์; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความรู้ความเข้าใจและการนําปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ของบุคคลและองค์กรต่างๆ โดยแนวทางการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย มีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง เกษตรกร นักวิชาการ นักธุรกิจ และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้นําชุมชนรวม 10 คน ผลการศึกษาพบว่า ในประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจผู้ให้ข้อมูลสําคัญทุกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อพิจารณาแยกตามหลักสามห่วงสอง เงื่อนไข พบว่า กลุ่มเกษตรกรจะให้ความสําคัญกับหลักพอประมาณ ...