Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ 

    สุจรรยา น้ำทองคำ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การวิจัชครั้งนี้มีวัดถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่วสารของผู้บรโภคเกี่ยวกับสินค้า ทางสื่อออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริ โภคในการเลือกซื้อสินค้ทางสื่อออนไลน์ 3)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทงสื่อออนไลน์ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าทางสื่อออนไลน์ 5) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าทาง สื่อออนไลน์ 6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคที ...