Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แบบกระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม : กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง 

    สุจินตนา ภาวสิทธิ์; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบ กระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ ความเป็นธรรมทางสังคม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชั้นภาคกลาง 2 ชุมชนที่ มีวิถีชีวิตแตกต่างกันมีวิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือหลัก โดยใช้การวิจัยแบบ การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ซึ่งมีวิธีการศึกษา 6 แนวทาง คือ 1) ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ 2) ศึกษาโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 3) ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 4) ศึกษาโดยวิธีการแบบประเมินสภาวะอย่างเร่งด่วน 5) ...