Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก 

    อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

    รัฐบาลคณะปฏิวัติได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อดำเนินการส่งเสริมสินค้าขาออก จากการศึกษาการบริหารงานของ ก.ส.อ. ปรากฏว่าการดำเนินงานส่งเสริมสินค้าขาออกของ ก.ส.อ. ส่วนใหญ่อาศัยวิธีการประสานงานเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพราะรัฐบาลต้องการให้ ก.ส.อ. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านส่งเสริมสินค้าขาออก แต่โดยเหตุที่กฎหมายมิได้ระบุหน้าที่ของ ก.ส.อ. ให้แน่ชัด ว่าให้ทำหน้าที่ประสานงาน จึงทำให้สับสนระหว่างหน้าที่ของ ก.ส.อ. กับหน้าที่ของหน่วยราชการอื่นที่คล้ายคลึงกันจนถึงกับปฏิบัติงานซ้อน ...