Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบมินิแทบสำหรับเครื่องเบอร์โรส์ 1714 

    เลอสรรค์ โบสุวรรณ; อนุมงคล ศิริเวทิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

    ระบบโปรแกรม MINI-TAB ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีส่วนความจำขนาดเล็ก จุดมุ่งหมายเพื่อจะจัดทำตารางของข้อมูลทางสังคมศาสตร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ซับซ้อนกว่านี้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับงานเขียนโปรแกรมจะพบว่าโปรแกรม MINI-TAB นี้ สามารถที่จะเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างได้ ทำให้สะดวกและคล่องตัว โปรแกรมนี้เขียนด้วยภาษาฟอร์ทราน ซึ่งการทำงานย่อมช้ากว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาในระดับต่ำกว่า แต่สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนมาก โดยมิต้องคำนึงถึงขนาด อายุ หรือแม้แต่บริษัทผู้ผลิตเค ...