Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  การศึกษาการค้าประเวณีแอบแฝงในประเทศไทย : ธุรกิจนวดพริตตี้สปา 

  ดารารัตน์ ฮุยเกี๊ยะ; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การค้าประเวณีแอบแฝงในประเทศไทย: ธุรกิจนวดพริตตี้สปา ผู้วิจัย เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการค้าประเวณีในธุรกิจนวดพริตตี้สปา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลักดันให้หญิงสาวเข้าสู่การค้า ประเวณีในธุรกิจนวดพริตตี้สปา 3) เพื่อแสวงหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม ในการ ดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในธุรกิจนวดพริตตี้สปาของภาครัฐ โดยใช้เครื่องมือใน การวิจัยดังต่อไปนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นกับความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

  ฐานิสร พันธุ์ครุฑ; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นกับความคุ้มค่าในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบววนการยุติธรรม 2) เพื่อวัดระดับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นกับความคุ้มค่าของประชาชนในการเข้ารับบริการจากกระบวนการยุติธรรม 4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเป็นการศึกษาโดยใช้การวิเ ...
 • Thumbnail

  ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง 

  ณัฐพงศ์ ย่องบุตร; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อค้นหานิยามความสำเร็จในการปฏิบัติ หน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัด พัทลุง 2) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมอง ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และ 3) เพื่อสร้างตัว แบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมองของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
 • Thumbnail

  ความหวาดกล้วอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณิศพล รักษาธรรม; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบ และวิธีการก่ออาชญากรรมทาง เพศต่อหญิงที่โดยสารรถแท็กซี่ 2) ระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่โดยสาร รถแท็กซี่ และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่โดยสาร รถแท็กซี่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกบการวิจัยเชิงคุณภาพ เขตพื้นที่ศึกษา คือ เขตพื้นที่ 6 เขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจัย แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาระดับความหวาดกลัว อาชญากรรมทางเพศ และปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

  โกสินทร์ เตชะนิยม; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ การ ติดเกมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการเลี้ยงดูแบบสนับสนุนใช้เหตุผล การเชื่อในอํานาจตน สุขภาพจิต การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ทัศนคติในการ เล่นเกมออนไลน์การบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้และการมุ่งอนาคตควบคุมตนเอง ที่มีอิทธิพลต่อ การติดเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้องของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบท ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของการลงโทษจำคุกกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 

  ฌ.กะเฌอ มณีเทพ; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาเรื่องอิทธิพลจากการลงโทษจำคุกต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการถูกตีตราทางสังคมด้วยการลงโทษจำคุกต่อลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างอายุและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง โดยการศึกษาจากเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ต้องขังชายที่ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 444 คน ผลการ ...