Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวางแผนแบบคาบเพื่อการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช เพื่อผลกำไรสูงสุดภายใต้สภาวะปัจจุบันในประเทศไทย 

    เกษมสุข สุรวิชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

    มุ่งศึกษาเพื่อจะหานโยบายที่ดีที่สุดในการซื้อวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ การขายน้ำมันพืช การขายกากวัตถุดิบและผลิตผลพลอยได้ ตลอดจนการเก็บกากวัตถุดิบ และการกักตุนวัตถุดิบ โดยมีเป้าหมายคือผลตอบแทนสูงสุด วัตถุดิบในการสกัดน้ำมันพิจารณาเฉพาะเมล็ดฝ้าย เมล็ดนุ่น รำข้าว และถั่วเหลืองเท่านั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคือ ทำให้ผู้วางแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในการผลิตน้ำมันพืช เห็นความสำคัญของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และสามารถนำเอาตัวแบบนี้มาศึกษาเป็นแนวทาง และดัดแปลงเพื่อให้ใช้กับทางโรงงานได้อย่างเหมาะสม และทราบถึงนโยบายที่ดีที่สุดในการวางแผน ...