Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเคลื่อนไหวทางสังคมโดยกลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 

    ณัฐฐินันท์ นันทะเสนา; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การศึกษาวิจัยเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยกลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ เป็นการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่นำมาสู่การรวมกลุ่มของนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ใช้วิธีการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารสนเทศต่าง ๆ และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสมาชิกกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่เพื่อให้ ...