Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจสังคมในการจัดการขยะแบบสหการของเทศบาลในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

    มนูญ หวันหยี; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)

    ขยะเป็นผลจากการผลิตทางอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนหนาแน่น เช่น เขตเทศบาล สุขาภิบาล เป็นต้น ขยะจึงเป็นภาระขององค์กรชุมชนที่จะต้องกำจัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลายเทศบาลกำลังมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดความร่วมมือจากประชาชน ทั้งในขั้นการรวบรวมและการกำจัด และโดยเหตุที่ความร่วมมือดังกล่าวนั้น มีรากฐานมาจากทัศนคติและแนวประพฤติของคนในชุมชนเป็นสำคัญ ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจสังคมในการจัดการขยะแบบสหการของเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีวัตถุประสงค ...