Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินทางคณิตศาสตร์ (Actuarial Valuation) ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการและผู้อาศัยสิทธิในอีก 30 ปีข้างหน้า 

    มัณฑนา จาดสอน; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้แก่ข้าราชการและผู้อาศัยสิทธิ ที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงกว่าระบบสวัสดิการอื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตงบประมาณของรัฐบาลอย่างมาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยสำคัญของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการและผู้อาศัยสิทธิ โดยใช้ข้อมูลโครงการฉายภาพประชากรข้าราชการไทยและผู้อาศัยสิทธิ ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2588 และข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในปีงบประมาณ 2556 ถึง 2558 แล้วประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลต่อคนต่อครั้ง และทำการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ...