Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การควบคุมงบประมาณโดยอาศัยการจำลอง 

  วีระยุทธ วงษ์ศิริ; อาชว์ เตาลานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1980)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ นำวิธีการการกำหนดขอบเขตของงบประมาณ (Bracket Budgeting) จากบทความเรื่อง How Bracket Budgeting Cope with Uncertainty ของ Mr. Michael W. Curren ใน Management Review ฉบับที่ 64 เล่มที่ 5 เมษายน คศ.1975 มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจในประเทศไทย การศึกษางบประมาณโดยวิธีการควบคุมโดยแบบจำลองนี้เป็นการศึกษาเป็นรายตัวแปรในการวางแผนกำไรประจำปี การควบคุมงบประมาณอาศัยตัวแปรและเป้าหมายพื้นฐานในการเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยอมรับนั้นให้มากที่สุด ในบริษัทเล็ก ๆ อาจจะทำได้เป็นเพียงบางส่วน แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การศึกษาอาจจะแยกออกเป็นหลาย ๆ ส่วน
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ของการให้บริการสาธารณะกับงบประมาณจังหวัด 

  สุพิชชา สุขพวง; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -