Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมบริการด้านการโยธาของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก 

    รัตนา เพชรพรรณ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

    การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมบริการด้านการโยธาของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมบริการด้านการโยธาของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทั้งส่วนที่เกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภคและบริการเฉพาะด้าน ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างเขตชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก 2) เพื่อค้นหาปัจจัยเหตุที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยเหตุด้านใด ของระบบกระบวนการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) นำผลที่ได้จากการศึกษาไป ...