Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

  กฤตพล สุธีภัทรกุล; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 2) ศึกษาคุณลักษณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 3) ศึกษาทัศนคติของผู้ชมที่เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีต่อตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ตัวบทผ่านตัวละครชายรักชายจำนวน 20 ตัวละคร จากซีรีส์วาย 10 เรื่องที่ออกอากาศระหว่างปี 2558 – 2562 และทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ชมทางสังคมที่เป็นกลุ่มชายรักชายจำนวน 15 คน ผลการศึกษา พบว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มชายรักชาย ...
 • Thumbnail

  การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) 

  วรยุทธ พายพายุห์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์และความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน หาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) รวมทั้งศึกษาปัจจัยการใช้แอปพลิเคชันหาคู่บน โทรศัพท์มือถือของชายรักชายและศึกษาความคาดหวังการใช้แอปพลิเคชันหาคู่ด้านรูปแบบเนื้อหา ของกลุ่มชายรักชาย รวมถึงเพื่อศึกษาภาพสะท้อนคนรักเพศเดียวกันในสังคมที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกณฑ์พิจารณาจากการ คัดเลือกจากเพศชายรักชาย จำนวน 10คน โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากการใช้งานแอปพลิเคชันจริง มีอายรุ ะหว่าง 20-35 ปีและเข้าใช้งานมากกว่า2 ...
 • Thumbnail

  รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 

  ปรภัต จูตระกูล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาลักษณะของรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิต และการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย โดยเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม จากกลุ่มชายรักชายอายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวน 13 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ...